Bugun...


Gazi Mert


Facebookta Paylaş

SOHBET KÖŞESİ: TOPLUMLARIN VAZGEÇEMEDİĞİ BİR İNANIŞ: DİN İNANCI - 2
Tarih: 14-09-2018 06:26:00 Güncelleme: 14-09-2018 06:26:00


Yahudilikte;Çok ve çeşitli mezheplere inanılmaktadır. 
 Bazı mezhepler melekleri ve Ahret inancını kabul ederken, bir kısım mezhepler hem melekleri hem de ahreti inkar etmektedirler. 
 Yahudilik sadece Yahudi ırkından olan insanlara aittir ve en üstün ırk Yahudi ırkıdır. 
 İşte aslı bozulmuş bir din olan Yahudiliğin özellikleri bunlardır.
 Aslı bozulmuş olan dinlerden biri de Hıristiyanlıktır. 
 Hıristiyanlık; İsa Peygamber tarafından insanlara duyurulmuştur.
 Hz. İsa’ya, Allah tarafından gönderilen İncil zamanla değiştirilmiş ve insanlar tarafından değişik İnciller yazılmıştır.
 M.5. 325 yılında İmparator Konstantin, İznik şehrinde Bin`in üzerinde üyenin katılmasıyla bir toplantı yapmış, toplantı sonunda yüzlerce İncil`den 4 tanesi gerçek İncil olarak kabul edilmiştir.
 Kabul edilen İncil`lerin hepsi İsa Peygamberden çok-çok sonraları yazılmıştır. Mevcut İncillerden hiçbiri diğerini tutmamaktadır. 
 Bazı konular birinde varken diğerinde yoktur.
 Hıristiyanlık da hak din olma özelliğini kaybetmiştir:

Şöyle ki; 
 Allah inancında baba, oğul, Ruhül Kudüs adıyla 3`leme vardır. 
 Bu 3 varlıktan bir Allah`ın varlığı kabul edilmiştir. 
 Bir, üç olamayacağı gibi 3 de bir olmasa gerekir. 
 Hıristiyanların ibadetlerinde mutlaka rahibin bulunması ve ibadetlerin kilisede yapılması zorunludur. 
 Çocuklar günahkar olarak doğdukları için onları günahlardan kurtarmak gerekmektedir. 
 Bunun için "vaftiz" esası getirilmiştir.
 Vaftiz olan bir kimsenin günahlardan arınacağına inanılır. 
 Günah çıkarmak suretiyle günahlardan arınılabilir. 
 Bu da ancak Rahipler tarafından yapılabilir. 
 Rahiplerin, günahları bağışlama özelliği olduğuna inanılır. 
 Papanın değişik görevleri vardır: Bunlardan biri de "aforoz etme", yani bir kimseyi Hıristiyanlıktan çıkarma yetkisidir.
 Mezhepçilik Hıristiyanlıkta da vardır. 
 Bir mezhebin ortaya koyduğu görüş, diğer mezheplerce kabul edilmez. 
 İşte batıl dinlerden biri olan Hıristiyanlık...
 Hak dinlerden aslı bozulmadan günümüze kadar gelen tek din İslamiyet`tir.
 İslam`a göre; Allah tekdir, birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Her yerde hazır ve nazırdır. Her şeye gücü yeter. 
 Allah yaratandır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah tarafından yaratılmıştır. Göller, denizler, nehirler, dağlar, insanlar ve hayvanlar kendiliğinden meydana gelmemiştir. 
 Nasıl ki bir binanın mimarı, resmin, yolların, kullanılan her türlü eşyanın bir yapıcısı varsa; Güneş, ay, yıldızlar, nehirler ve göllerin de bir yapıcısı vardır.
 İslam`da Allah`ın var oluşu, sıfatlarıyla anlaşılır.
 Allah`tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara "Zatî sıfatlar" denmiştir. Bunlar altı tanedir.
 1) Vücut: Var olmak demektir. Allah vardır ve varlığı kendisindedir.
 2) Kıdem: Varlığının başlangıcı olmamasıdır. Varlığı sonradan yaratılmamıştır, ezelidir.
 3) Beka: Varlığının sonu olmamasıdır. Varlığı ebedidir ve daima var olacaktır.
 4) Vahdaniyet: Allah`ın tek olması demektir. Allah birdir, dengi, benzeri ve ortağı yoktur.
 5) Muhalefettün lil Havadis: Yaratılmışlardan hiçbirine benzememesi demektir. Allah, yarattıklarının hiçbirine benzemez.
 6) Kıyam bi nefsihi: Varlığı ve varlığının devamının kendinde oluşu’dur.
 Bunlar Allah`tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan özelliklerdir.
 Bir de İslam’ın Allah İnancına göre Allah`tan başka varlıklarda da bulunabilecek özellikler vardır. Bunlar hem Allah`ta, hem de başka varlıklarda bulunabilecek özelliklerdir.
 Bunlar sekiz tanedir:
 a) Hayat: Diri olmak demektir. Allah kendisine mahsus bir hayat sahibidir. Diğer varlıklara hayat veren de o’dur.
 b) İlim: Bilmek demektir. Allah, her şeyi bilir. Bilmesi kusursuzdur, sonsuzdur.
 c) Semi: İşitmek demektir. Allah hiçbir işitme cihazı olmadan her şeyi yanlışsız ve kusursuz olarak duyar,işitir.
 d) Basar: Görmek demektir. Allah her şeyi olduğu gibi,kusursuz olarak görür.
 e) Kudret: Güç sahibi olmak demektir. Allah güç sahibidir ve onun gücünün üstünde hiçbir kuvvet yoktur.
 f) İrade: Dilemek demektir. Allah irade sahibidir ve onun dilemesinin üstünde hiç bir şey yoktur.
 g) Kelam: Konuşma demektir. Allah konuşma sıfatının sahibidir. 
Şu anda aslı bozulmuş olan dinlere gönderdiği Zebur, Tevrat, İncil ile aslı bozulmamış din olan Müslümanlık için gönderdiği Kuran-i Kerim, Allah`ın kelam sıfatının tecellisidir.
 h) Tekvin: Yaratmak demektir. Allah her şeyi yoktan var eden, yaratandır.
 O`ndan başka yaratan yoktur.
 İslam inanışına göre Allah, bu sıfatlarla da anlaşılır. Dünyadaki düzen, Allah`ın birliğinin delilidir. 
 Allah yaratılanlara benzemez. Allah gözle görülmez. İnsanın gözü her şeyi göremez. Hava, mikroplar, elektrik, akıl, ruh, vicdan gibi varlıklar nasıl görülemiyorsa Allah da gözle görülmez. 
 Allah`ın varlığını, yarattıklarına bakarak anlarız.
 Allah, varlığını anlayabilmemiz için insanlara akıl, irade vermiştir. Kitaplar, 
 Peygamberler göndermiştir.
 Allah inancı insanın ruhunu yüceltir. 
 Allah`a inanan toplumlar barış, mutluluk, huzur içinde yaşar.
 Aslı bozulmamış bir din olan İslam`da melek inancı vardır. 
 Melekler gözle görülmeyen, Allah`ın verdiği görevleri yapan, yeme-içme-üreme gibi özellikleri bulunmayan nurani varlıklardır.
 İslam`da kitaplara iman esası vardır. 
 Aslı bozulmuş dinlere gönderilen kitaplara da, son din olan Müslümanlığın kitabı olan Kur`an-ı Kerim`e de inanmak İslam`ın ortaya koyduğu bir kuraldır. Kitap; Allah`ın peygamberlere indirdiği, içerisinde İman esaslarına dair hükümler, mükelleflerin söz ve işlerine dair bilgiler, ruh ve maneviyatın düzetilip nefsin ve ahlakın terbiyesine ait hükümler bulunan sözleri içine alır.
 İslam`da peygamber inancı daha akılcıdır. 
 Diğer dinler İslam`ın Peygamberini kabul etmezken, İslam; Diğer Peygamberi de kabul eder. 
 Kur`anda, 25 peygamberin adı geçmektedir.
 Peygamber; Allah`ın, Cebrail (a.s) vasıtasıyla insanlara tebliğ etmek üzere vahiylerini bildirdiği seçkin kimsedir.
 Peygamberler; insanların dünya ve ahrette saadete ulaşmaları için lüzumlu prensipleri, Allah`tan Cebrail (a.s) vasıtasıyla alan ve bu ilahi hükümleri ümmetlerine tebliğ eden ilahi elçilerdir.
 İlahi dinlerden aslı bozulmuş olan Yahudilik, Hıristiyanlıktaki ahret inancı ile aslı bozulmamış bir din olan İslam`daki ahret İnancı birbirlerinden ayrı özellikler arz eder. 
 Ahret, İslam`a göre; ölümden ve kıyametten sonraki ebedi hayat demektir. Ahret hayatı 2 şekilde başlar: 
 Ölüm; ahret hayatının başlangıcıdır. Çünkü kabir hayatı ahret hayatının da başlangıcıdır. 
 Yine kıyametin kopması ile bütün canlılar için ahret hayatı başlayacaktır.
 İslam`da bir de kader inancı vardır. Buna kaza - kader inancı da denir.
 Kader; Allah`ın ezelden ebede kadar olacak olayların zaman, mekan, şart, sebeb ve sonuçlarını ilm-i ezelisi (Başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile bilip, takdir etmesidir. 
 Kadere inanmak da İslam`ın iman esaslarındandır.
 Kader; Allahın "İlim" sıfatının, kaza "Tekvin" sıfatının gereğidir. 
 Kader olayların ezelde takdiri; kaza ise takdir edilenlerin zamanı gelince meydana gelmesidir.
 Hak dinler içerisinde aslını koruyabilen tek din Müslümanlıktır. 
 Müslümanlığa aynı zamanda İslamiyet de denilmektedir. 
 İslamiyet hak dinlerin sonuncusudur. 
 İslam Peygamberi Hz. Muhammed de en son peygamberdir. 
 Hz. Muhammed`le birlikte Peygamberlik halkası tamamlanmıştır. 
 Bazı hak dinler belirli zamanlar içinde belirli topluluklara gönderilmişken, İslam dini bütün insanlık için gönderilmiş bulunan en son dindir.
 Allah inancı konusunda en akılcı fikirleri İslam dini ortaya koymuştur.
 Peygamber inancı konusunda en akılcı görüşler, İslam dinindedir. Bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiği kabul edilmiştir . 
 Mukaddes kitapların hepsine İnanılmasının gerektiği konusunda kesin emirler vardır.
 İnanç, ibadet ve ahlak esasları konusunda Allah`ın gönderdiği emirler aynen ilk bildirildiği şekliyle aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.
 İslam dininin kutsal kitabı olan Kur`an-ı Kerim 14 asırdır en ufak bir değişikliğe uğramadan, tek bir harfi bile değişmeden günümüze ulaşmıştır.
 Tüm insanlığa hitap eden Kur`an-ı Kerim, bölge ve zaman farkı, ırk farkı gözetmeden maddi manevi yönde insanlara yol gösterir. 
 Kur`an-ı Kerim insanlara inanç aşılar ve insanların şahsiyetini geliştirir. İnsanların davranışlarının nasıl olması gerektiğini anlatır. 
 İnsanın aklına hitap ederek, sosyal ve kültürel hayattan, ticaret hukukundan, miras ve evlilikten, ceza hukukundan, devletler hukukundan bahseder. 
 Tarihten örnekler vardır. Benzetmeler yapılır.
 Kur`an-ı Kerim`de herkes için ve her yer için verilmiş direktifler vardır.
 Kur`an-ı Kerim`in Allah sözü olmadığını iddia edenlere karşı Kur`an`da, benzer bir sure ve ayet getirilebilmesi için adeta meydan okunmuş, hiç kimse Kur`an`ın benzerini, sure ve ayetini ortaya koyamamışlardır.
 Kur`an-ı Kerim, Allah tarafından Peygamber aracılığı ile gönderildiği zaman deriler, tahtalar, kemikler üzerine yazılmış, alimler tarafından ezberlenmiş, kitap halinde toplanmamıştı. 
 Kur`an-ı Kerim 3. Halife Hz. Osman zamanında toplanmış, bir tek harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir.
 Kur`an, Allah sözüdür. Kâinat ise, Allah`ın eseridir. 
 Atomun yapısından kâinatın işleyişine kadar bütün varlıklar, Kur`an`da bildirilen kanunlarla idare edilmektedir.
 Kur’an-ı Kerimdeki ayetlerden 1000 tanesi emir,1000 tanesi nehi, 1000 tanesi vaid, 1000 tanesi vaad, 1000 tanesi haber, 1000 tanesi misaller, 500 tanesi helal ve haram, 100 tanesi dua ve teşbih, 66 tanesi nasih ve mensuh ayetlerdir.
 Kur`anın hedefi; İnsanı imana, ibadete, ahlak güzelliğine, doğruluğa, adalet ve meşru kazanca çağırmaktır.
 Kur`an-ı Kerim bir edebiyat ve sanat mucizesi olduğu kadar bir ilim, fen ve teknik mucizesidir. 
 İlim alanındaki buluşlara asırlar önceden işaretler vardır.
 Birkaç örnek vermek gerekirse:
 a-Kur`an Enbiya Suresinin 30. ayetinde; kainatın yaradılışını haber veriyor. 
 b-Yasin Suresi`nin 40. ayetinde, dünyanın dönüşünü haber veriyor.
 c-Rahman Suresi`nin 33. ayetinde; dünyanın yuvarlak olduğunu haber veriyor.
 d-Ra`d suresinin 2. ayetinde, çekim kanununu haber veriyor.
 e-Zariyat Suresi`nin 47. ayetinde; kainatın gökyüzünde genişlediğini haber veriyor.
 f-Yasin Suresi`nin 38. ayetinde; Güneş sisteminin bir noktaya doğru gittiğini haber veriyor.
 g- En`am Suresinin 125. ayetinde gökyüzüne çıkıldıkça oksijenin azaldığını haber veriyor.
 h- Enbiya suresinin 32. ayetinde atmosfer tabakasının fonksiyonunu haber veriyor.
 ı- Hicr suresinin 32. ayetinde aşılayıcı rüzgarlardan haber veriyor.
 i- Yunus suresinin 61. ayetinde atomu haber veriyor.
 j-Zariyat suresinin 49. ayetinde her şeyin çift yaratıldığını haber veriyor.
 k- Rahman Suresinin 35. ayetinde elektriği haber veriyor.
 Kuran bunlara ilaveten ; 
 Güneş sistemindeki 12 gezegeni…
 Hareket enerjisini… 
 Güneşin sonunu…
 Dağların yapısını ve fonksiyonunu… 
 Uzayın fethini ve aya çıkılacağını,
 Kutupların basıklığını… 
 Kömürün meydana gelişini… 
 Radyo, telgraf ve telefonu… 
 Tren ve diğer nakil vasıtalarını… 
 İnsanın ve diğer canlıların yaratılışını… 
 Teknolojik gelişmelerle ilgili olarak da ; 
 Gökyüzünde uçulabileceğini… 
 Eşyanın aynen naklini ve ışınlanmayı… 
 Artezyeni… Gemileri… Ateşte yanmayan amyant maddesini haber veriyor.
 Aslı bozulmamış din olan İslamiyetlin ilk gönderiliş şekliyle muhafaza edilişinin sebebi; Mukaddes kitabı olan Kur`an-ı Kerim`in hiç değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmesidir.
 Hıristiyanlıkta olduğu şekliyle hiç kimseye dinden çıkarma ve dine girdirme yetkisi verilmemiştir. 
 İnsan kendi inancı veya inançsızlığı sebebiyle dine girer veya dinden çıkar.
 İnsan, Allah`a karşı sorumlu kabul edilmiştir. 
 Yaptıkları iyiliklerin mükafatını ve kötülüklerin cezasını verme yetkisi Allah`a aittir. 
 Diğer dinlerde olduğu gibi ibadet belli yerlerde değil, yeryüzünde temiz olan her yerde yapılır.
 İslam`da mezhepler vardır. 
 İslam mezheplerinde asıl inanç konusunda görüş ayrılığı yoktur. 
 Bazı küçük ayrıntılarda görüş ayrılığı vardır.
 Ancak mezhepler genel olarak birbirlerini hak mezhep olarak kabul etmişlerdir. Bu kabul ediş, özde ayrılık olmayışındandır.
 İslam’da günün, haftanın, ayın her saatinde çalışmak ibadet kabul edilmiştir. Dünya ve ahret mutluluğuna erişebilmek için, yapılacak çalışmalarda belli bir kısıtlama yoktur. Günün, haftanın her saatinde çalışılabilir.
 Diğer dinlerde olduğu şekliyle İslam`da ırkçılık yoktur. 
 Bir ırkın diğer ırka üstünlüğü yoktur. 
 Üstünlük Allah`ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmakla sınırlı olup, Allah`ın emirlerine uyan, yasaklarından kaçan kimse Allah yanında en üstün olandır.
 Din toplumları ayakta tutan sosyal bir bağdır. 
 Din birliği insan topluluklarını millet haline getiren, onu güçlü kılan en önemli etkendir.
 Din toplumların belli bir disiplin içerisinde yaşamasını sağlayan yüce bir kavramdır.
 Dinler içerisinde aslı bozulmamış tek din Müslümanlıktır.
 İslam`da: Namaz, Oruç, Hac, Zekat gibi ameli hükümler; Ahret, Kaza-Kader gibi itikadi hükümler; Doğruluk,cömertlik gibi ahlaki hükümler vardır.
 Yine İslam`da dünya hayatı ile ilgili olarak insanların birbirine karşı görevleri, vatandaş-devlet ilişkileri, iktisat, ekonomi, tıp alanında yapılması gereken hükümler vardır.
 Kur`an-ı Kerim`de 70`e yakın ayet-i kerimede aile hayatından, eşler arasındaki İlişkilerden, akrabalar arasındaki bağlardan bahsedilir.
 Yine 70`e yakın ayet-i kerimede alışveriş, ortaklık, icar, borç alıp vermek gibi mali ve hukuki işlerle ilgili hükümler vardır.
 30`a yakın ayet-i kerimede insanların işlediği suçlar ve bu suçlara verilecek cezalarla ile ilgili hükümler bulunmaktadır.
 Şahitlik yapmak, yemin etmek gibi mahkemeyle ilgili hükümleri içeren ayet sayısı 13`dür. 
 Devletle vatandaşlar arasındaki ilişkiler, iktidar ve insanlar arasındaki bağlar , toplumların ve şahısların yapması gereken kurallarla ilgili 10 ayet vardır.
 İslam devletleriyle Müslüman olmayan devletler arasındaki devletler hukuku ile ilgili 25`in üzerinde ayet bulunmaktadır.
 Bir ülkenin kalkınması için alınması gereken ekonomik tedbirlerle ilgili ayet sayısı 10 civarındadır.
 Dünya hayatı ile ilgili ayetler sadece bunlardan ibaret de değildir. 
 İslam`ın kitabı olan Kur`an- ı Kerim`de daha pek çok ayet-i kerime dünya hayatından bahsetmektedir.
 İslam Peygamberi Hz. Muhammed`in (SAV) de ticaret, ziraat, savaş, barış, iktisadi durumlarla ilgili daha pek çok hadis-şerifi vardır.
 Allah tarafından gönderilen dinler özde insanlara saadet ve selamet yollarını öğretmek, onları dünya ve ahret mutluluğuna ulaştırmak için gönderilmiştir.
 Gerçek hak dinin, aslı bozulmadan günümüze kadar gelen dinin ne olduğunu öğrenmek ve onun buyruklarına uymak insanların yapması gereken en önemli görevidir.
 Din faktörü toplumun bütün değerlerinde kendini hissettirmeye devam edecektir.
 Hoşça kalınız.Bu yazı 4617 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
YAZARLAR
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
FOTO GALERİ
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
  • Ekşi limon ihracatla ekonomiyi tatlandırdı
     Ekşi limon ihracatla ekonomiyi tatlandırdı
  1. Ekşi limon ihracatla ekonomiyi tatlandırdı
VİDEO GALERİ
YUKARI