GAZİ MERT-SOHBET KÖŞESİ: GENÇLERLE BAŞBAŞA: MUTLULUĞUN YOLU DİNE İNANMAKTAN GEÇER -5

Hak dinlerden aslı bozulmadan günümüze kadar gelen tek din İslamiyet’tir.
İslam’a göre; Allah tekdir, birdir. Eşi ve benzeri yoktur. Her yerde hazır ve nazırdır. Her şeye gücü yeter.
Allah yaratandır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah tarafından yaratılmıştır. Göller, denizler, nehirler, dağlar, insanlar ve hayvanlar kendiliğinden meydana gelmemiştir.
Nasıl ki bir binanın mimarı, resmin, yolların, kullanılan her türlü eşyanın bir yapıcısı varsa; Güneş, ay, yıldızlar, nehirler ve göllerin de bir yapıcısı vardır.
İslam’da Allah’ın var oluşu, sıfatlarıyla anlaşılır.
Allah’tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara “Zatî sıfatlar” denmiştir. Bunlar altı tanedir.
1) Vücut: Var olmak demektir. Allah vardır ve varlığı kendisindedir.
2) Kıdem: Varlığının başlangıcı olmamasıdır. Varlığı sonradan yaratılmamıştır, ezelidir.
3) Beka: Varlığının sonu olmamasıdır. Varlığı ebedidir ve daima var olacaktır.
4) Vahdaniyet: Allah’ın tek olması demektir. Allah birdir, dengi, benzeri ve ortağı yoktur.
5) Muhalefettün lil Havadis: Yaratılmışlardan hiçbirine benzememesi demektir. Allah, yarattıklarının hiçbirine benzemez.
6) Kıyam bi nefsihi: Varlığı ve varlığının devamının kendinde oluşu’dur.
Bunlar Allah’tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan özelliklerdir.
Bir de İslam’ın Allah İnancına göre Allah’tan başka varlıklarda da bulunabilecek özellikler vardır. Bunlar hem Allah’ta, hem de başka varlıklarda bulunabilecek özelliklerdir.
Bunlar sekiz tanedir:
a) Hayat: Diri olmak demektir. Allah kendisine mahsus bir hayat sahibidir. Diğer varlıklara hayat veren de o’dur.
b) İlim: Bilmek demektir. Allah, her şeyi bilir. Bilmesi kusursuzdur, sonsuzdur.
c) Semi: İşitmek demektir. Allah hiçbir işitme cihazı olmadan her şeyi yanlışsız ve kusursuz olarak duyar,işitir.
d) Basar: Görmek demektir. Allah her şeyi olduğu gibi,kusursuz olarak görür.
e) Kudret: Güç sahibi olmak demektir. Allah güç sahibidir ve onun gücünün üstünde hiçbir kuvvet yoktur.
f) İrade: Dilemek demektir. Allah irade sahibidir ve onun dilemesinin üstünde hiç bir şey yoktur.
g) Kelam: Konuşma demektir. Allah konuşma sıfatının sahibidir.
Şu anda aslı bozulmuş olan dinlere gönderdiği Zebur, Tevrat, İncil ile aslı bozulmamış din olan Müslümanlık için gönderdiği Kuran-i Kerim, Allah’ın kelam sıfatının tecellisidir.
h) Tekvin: Yaratmak demektir. Allah her şeyi yoktan var eden, yaratandır.
O’ndan başka yaratan yoktur.
İslam inanışına göre Allah, bu sıfatlarla da anlaşılır. Dünyadaki düzen, Allah’ın birliğinin delilidir.
Allah yaratılanlara benzemez. Allah gözle görülmez. İnsanın gözü her şeyi göremez. Hava, mikroplar, elektrik, akıl, ruh, vicdan gibi varlıklar nasıl görülemiyorsa Allah da gözle görülmez.
Allah’ın varlığını, yarattıklarına bakarak anlarız.
Allah, varlığını anlayabilmemiz için insanlara akıl, irade vermiştir. Kitaplar, Peygamberler göndermiştir.
Allah inancı insanın ruhunu yüceltir.
Allah’a inanan toplumlar barış, mutluluk, huzur içinde yaşar.
Aslı bozulmamış bir din olan İslam’da melek inancı vardır.
Melekler gözle görülmeyen, Allah’ın verdiği görevleri yapan, yeme-içme-üreme gibi özellikleri bulunmayan nurani varlıklardır.
İslam’da kitaplara iman esası vardır.
Aslı bozulmuş dinlere gönderilen kitaplara da, son din olan Müslümanlığın kitabı olan Kur’an-ı Kerim’e de inanmak İslam’ın ortaya koyduğu bir kuraldır. Kitap; Allah’ın peygamberlere indirdiği, içerisinde İman esaslarına dair hükümler, mükelleflerin söz ve işlerine dair bilgiler, ruh ve maneviyatın düzetilip nefsin ve ahlakın terbiyesine ait hükümler bulunan sözleri içine alır.
İslam’da peygamber inancı daha akılcıdır.
Diğer dinler İslam’ın Peygamberini kabul etmezken, İslam; Diğer Peygamberi de kabul eder.
Kur’anda, 25 peygamberin adı geçmektedir.
Peygamber; Allah’ın, Cebrail (a.s) vasıtasıyla insanlara tebliğ etmek üzere vahiylerini bildirdiği seçkin kimsedir.
Peygamberler; insanların dünya ve ahrette saadete ulaşmaları için lüzumlu prensipleri, Allah’tan Cebrail (a.s) vasıtasıyla alan ve bu ilahi hükümleri ümmetlerine tebliğ eden ilahi elçilerdir.
İlahi dinlerden aslı bozulmuş olan Yahudilik, Hıristiyanlıktaki ahret inancı ile aslı bozulmamış bir din olan İslam’daki ahret İnancı birbirlerinden ayrı özellikler arz eder.
Ahret, İslam’a göre; ölümden ve kıyametten sonraki ebedi hayat demektir. Ahret hayatı 2 şekilde başlar:
Ölüm; ahret hayatının başlangıcıdır. Çünkü kabir hayatı ahret hayatının da başlangıcıdır.
Yine kıyametin kopması ile bütün canlılar için ahret hayatı başlayacaktır.
İslam’da bir de kader inancı vardır. Buna kaza – kader inancı da denir.
Kader; Allah’ın ezelden ebede kadar olacak olayların zaman, mekan, şart, sebep ve sonuçlarını ilm-i ezelisi (Başlangıcı olmayan ilim sıfatı) ile bilip, takdir etmesidir.
Kadere inanmak da İslam’ın iman esaslarındandır.
Kader; Allahın “İlim” sıfatının, kaza “Tekvin” sıfatının gereğidir.
Kader olayların ezelde takdiri; kaza ise takdir edilenlerin zamanı gelince meydana gelmesidir.
Hak dinler içerisinde aslını koruyabilen tek din Müslümanlıktır.
Müslümanlığa aynı zamanda İslamiyet de denilmektedir.
İslamiyet hak dinlerin sonuncusudur.
İslam Peygamberi Hz. Muhammed de en son peygamberdir.
Hz. Muhammed’le birlikte Peygamberlik halkası tamamlanmıştır.
Bazı hak dinler belirli zamanlar içinde belirli topluluklara gönderilmişken, İslam dini bütün insanlık için gönderilmiş bulunan en son dindir.
Allah inancı konusunda en akılcı fikirleri İslam dini ortaya koymuştur.
Peygamber inancı konusunda en akılcı görüşler, İslam dinindedir. Bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiği kabul edilmiştir .Mukaddes kitapların hepsine İnanılmasının gerektiği konusunda kesin emirler vardır.
İnanç, ibadet ve ahlak esasları konusunda Allah’ın gönderdiği emirler aynen ilk bildirildiği şekliyle aslını koruyarak günümüze kadar gelmiştir.
( devam edecek )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir