bursa escort bursa escort bursa escort bayan eskort vip bayan escort görükle escort bayan escort
istanbul escort escort bayan istanbul kadıköy escort nişantaşı escort maltepe escort şirinevler escort
sakarya escort kocaeli escort escort bodrum bodrum escort
canlı bahis siteleri
porno film izle anal porno hd sex izle türkçe porno izle türbanlı porno izle
Bugun...BAŞKAN YILMAZ: “STK’LAR İLE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ”
Tarih: 23-05-2019 13:59:25 + -facebook-paylas
Tarih: 23-05-2019 13:59

BAŞKAN YILMAZ: “STK’LAR İLE  UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Toroslar Belediye Baflkan› Av. Ats›z Affl›n Y›lmaz’a, Sivil Toplum Kurulufllar› taraf›ndan hay›rl› olsun ziyaretleri devam ediyor.

31 Mart Mahalli ‹dareler Seçimleri’nden sonra Toroslar Belediye Baflkanl›€› koltu€una oturan Belediye Baflkan› Av. Ats›z Affl›n Y›lmaz, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Baflkan› Turgay Demirtafl ile Mersin Yazarlar Derne€i (MYD) Baflkan› Rüfltü Ayd›n ve Yönetim Kurulu Üyelerini  a€›rlad›.

 

‹lk olarak MGC Baflkan› Turgay Demirtafl ve Yönetimi ile görüflen Baflkan Y›lmaz, bugüne kadar üstlendi€i görevlerde bas›nla her zaman yak›n mesafede olduklar›n›, iyi niyet ve karfl›l›kl› anlay›fl içerisinde çal›flmalar yürüttüklerini söyledi.

Ayn› yaklafl›m› Toroslar Belediye Baflkanl›€› görevinde de devam ettireceklerinin sözünü veren Baflkan Y›lmaz; “‹lçemizde gerçeklefltirece€imiz hizmetlerin, projelerin yans›t›lmas›nda ve tan›t›lmas›nda tabi ki bas›n›m›za ihtiyac›m›z var. ‹nflallah iyi niyet ve sayg› çerçevesinde birlikte el ele vererek çal›flaca€›z. Bu vesileyle nazik ziyaretlerinden dolay› MGC yönetimimize teflekkür ediyorum.” dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Baflkan› Turgay Demirtafl da Baflkan Y›lmaz’› tebrik ederek, görevinde baflar›lar diledi. Ziyaret s›ras›nda Cemiyet çal›flmalar› hakk›nda da bilgiler veren Demirtafl, yap›lan hizmetlerin takipçisi olacaklar›n› ve her zaman destek vereceklerini söyledi.

 

Toroslar Belediye Baflkan› Av.Ats›z Affl›n Y›lmaz daha sonra Mersin Yazarlar Derne€i (MYD) Baflkan› Rüfltü Ayd›n ve Yönetim Kurulu Üyelerini makam›nda a€›rlad›.

MYD Baflkan› Rüfltü Ayd›n ve Yönetimine de nazik ziyaretleri için teflekkür eden Baflkan Y›lmaz; “Halk›m›za en güzel hizmeti sunabilmek ad›na kentimizdeki Sivil Toplum Kurulufllar›m›zla devaml› istiflare içerisinde olaca€›z.” dedi.
Kaynak: ARZU ÖZEREtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MERSİN Haberleri

YUKARI